Zapytanie ofertowe nr 4/ID/2018

Przedmiot ogłoszenia: Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego”, nr zapytania 4/ID/2018.

Baza konkurencyjności

Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 29.05.2018r do godziny 10:00.

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów

Pliki: