Zapytanie ofertowe nr 7/ID/2018

Przedmiot ogłoszenia: Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodach”, nr zapytania 7/ID/2018.

Informacje o ogłoszeniu: Baza konkurencyjności

Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 06-08-2018.

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:

  • posiada wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe,
  • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zawodzie lub zawodzie pokrewnym, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie i/lub,
  • posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie naukowo-badawcze lub dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest informacja o zawodzie.

Pliki:

Uwaga! Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte.

Informujemy, że zostały ogłoszone wyniki związane ze świadczeniem usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, nr zapytania 7/ID/2018. Wyniki dostępne są w Bazie Konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123770 w zakładce „Informacje o wybranym wykonawcy”.