Zapytanie ofertowe nr 10/A/PBS/2020

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Eksperta ds. ilościowych prac terenowych odpowiedzialnego za nadzór nad pracami realizacyjnymi dot. przeprowadzenia ogólnopolskiego badania ilościowego o charakterze podłużnym reprezentatywnego na poziomie zawodów oraz województw, którego przedmiotem będą oczekiwania uczniów ostatnich klas oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze wykonawcy
Sebastian Stefański (80-298 Czaple), Czaple 47d
Data wpływu: 03.04.2020
Cena: 74,90 zł brutto

Szczegóły: