Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby do kontaktu po stronie związków sportowych w ramach realizacji projektu dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego negatywnych doświadczeń w sporcie wyczynowym (zwanego dalej: Projektem) będzie PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000189170 (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail iod@pbs.pl.
 3. Jeżeli jest Pani/Pan osobą reprezentującą związek sportowy, Pani/Pana dane zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł tzn. strony internetowej www związku sportowego lub przekazane przez związek sportowy.
 4. Jeżeli jest Pani/Pan koordynatorką/koordynatorem w realizowanym Projekcie, Pani/Pana dane zostały pozyskane od osób reprezentujących związek sportowy.
 5. W związku z realizacją Projektu zakres przetwarzanych danych będzie obejmował następujące kategorie: imię i nazwisko, miejsce pracy (nazwa związku sportowego), stanowisko/funkcja, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. realizacji Projektu,
  b. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora,
  c. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
  Podstawę prawną tych celów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, wysyłkowe, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także mogą zostać udostępnione właściwym organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu tj. 04.12.2023., a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej.
 11. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.