Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skrócony tydzień pracy ma zostać wprowadzony najpóźniej do 2027 roku. Agencja badawcza PBS zapytała Polki i Polaków o opinie na temat planowanych zmian, ich wpływu na gospodarkę, sytuację finansową pracodawców oraz na życie prywatne pracowników, ich wydajność oraz zadowolenie z pracy. Aż 78% pracujących Polek i Polaków jest przekonanych, że wprowadzone zmiany miałyby pozytywny wpływ na ich życie prywatne, jednak tylko połowa badanych uważa za realne, aby zmiana została wprowadzona w życie w ciągu najbliższych 5 lat.


Skala makro

Prawie połowa pracujących Polaków (46%) uważa, że 4-dniowy tydzień pracy miałby pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Przeciwnego zdania jest 23%, a 16% twierdzi, że pozostałby bez wpływu na gospodarkę. O pozytywnym wpływie skrócenia tygodnia pracy na gospodarkę w największym stopniu przekonani są mieszkańcy dużych miast, powyżej 100 000 mieszkańców.

Pracodawca

Cztery na dziesięć osób zapytanych o wpływ wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy na sytuację swojego pracodawcy twierdzi, że zmiana miałaby pozytywny wpływ na sytuację finansową firmy, w której pracuje. Zdaniem 35% badanych skrócony tydzień pracy wymagałby wprowadzenia dużych zmian w ich firmie np. usprawnienia procesów, wdrożenia nowych rozwiązań, zatrudnienia dodatkowych pracowników. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niższego szczebla, niekierowniczych, częściej niż kadra zarządzająca twierdzą, że 4-dniowy tydzień pracy nie wymagałby wprowadzenia dużych zmian w firmie (46% vs 39%).

Osobisty punkt widzenia

Aż 78% pracujących Polek i Polaków uważa, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy miałoby pozytywny wpływ na ich życie prywatne. O pozytywnym wpływie najczęściej mówią osoby z wykształceniem wyższym, pracujące w dużych, zagranicznych firmach. 73% pracujących uważa, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy miałoby pozytywny wpływ na ich zadowolenie z pracy. Dane te zatem potwierdzają oczekiwania społeczne w obszarze zmian w długości tygodnia pracy.

Badani zapytani o wpływ skróconego tygodnia pracy na swoją wydajność, w znakomitej większości wskazują, że zmiany miałyby pozytywny wpływ (68%). Częściej uważają tak kobiety niż mężczyźni (75% vs 62%). Co piąty respondent (21%) przyznał natomiast, że 4-dniowy tydzień pracy powodowałby trudności z wykonywaniem obowiązków na czas.

„- Od wielu lat w ramach realizowanych przez nas badań wewnątrzorganizacyjnych śledzimy nastroje polskich pracowników. Na tle innych krajów europejskich Polacy plasują się w czołówce pod względem liczby godzin poświęcanych pracy, o czym świadczą dane Eurostatu. Jednocześnie rosnący trend work-life balance, oczekiwania młodszych pokoleń oraz postęp technologiczny mogą wpłynąć na zmianę podejścia Polek i Polaków do czasu spędzanego w pracy” – mówi Daria Siemińska, kierowniczka projektów badawczych w agencji badawczej PBS.

„- Co interesujące, mimo zapowiedzi rządu dotyczących skrócenia tygodnia pracy, aż 28% Polaków wątpi, aby udało im się przejść na 4-dniowy tydzień pracy w ciągu najbliższych pięciu lat. Przyczyny mogą być różne. Część pracowników jest obciążonych pracą już przy 40-godzinnym wymiarze pracy i może obawiać się, że odgórne zmniejszenie etatu nie wpłynie na ilość ich obowiązków czy system pracy. Wynik ten również może być dla rządu niepokojącym wyrazem braku wiary w powodzenie projektu Ministerstwa.” – dodaje Daria Siemińska z agencji badawczej PBS zajmująca się realizacją badań HR.

 

Źródło danych:
Badanie polskich pracowników zostało przeprowadzone przez Agencję Badawczą PBS w maju 2024 techniką CAWI na próbie 1007 respondentów.