Pracuję – rozwijam kompetencje

Od 1 lipca 2010 roku PBS Spółka z o.o. realizuje w województwie pomorskim jeden z pierwszych projektów innowacyjnych — testujących: „Pracuję — rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+”.

Projekt jest realizowany w ramach VIII Priorytetu Regionalne Kadry Gospodarki,  Działanie 8.3  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Osoby w wieku 50 lat i więcej napotykają na bariery mentalne, zdrowotne i kwalifikacyjne, które utrudniają im aktywność zawodową. Postrzegani są przez pracodawców jako trudniej adaptujący się do nowych warunków, roszczeniowi i chorowici. Jednocześnie co piąta osoba w wieku 50+ czuje się zagrożona utratą pracy.

W 2008 roku na Pomorzu zarejestrowano 73 agencje poradnictwa zawodowego. Z ich usług w wyborze zawodu skorzystało jedynie  317 osób w wieku 50+. Wskazuje to na brak ofert skierowanych do tej grupy.

Wymiar innowacyjności na rynku pracy w powyższym projekcie dotyczy trzech zakresów:

 • nowego podejścia do problemu dostępności i upowszechnienia usług doradztwa kariery dla osób pracujących (utworzenie Centrum Kariery 50+),
 • wdrożenia nowej metody poradnictwa zawodowego Bilansu Kompetencji (w tym opracowanie narzędzia do diagnozy potencjału kompetencyjnego pracowników 50+),
 • wdrożenia nowej formy wsparcia — instrumentu finansowania świadczonych usług aktywizacyjnych w postaci Talonu Kariery.

Głównym celem projektu „Pracuję — rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+” jest zwiększenie aktywności oraz atrakcyjności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ na rynku pracy poprzez wypracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu świadczenia usług doradczych i rozwojowych (w tym korzystania z poradnictwa zawodowego i sporządzenia Bilansu Kompetencji, udziału w szkoleniach i kursach, korzystania ze specjalistycznych konsultacji profilaktyki prozdrowotnej oraz usług prawnych dotyczących funkcjonowania na rynku pracy).

Wśród celów szczegółowych znajdują się:

 • przeprowadzenie badań nt. uwarunkowań społeczno-psychologicznych wpływających na postawy związane z zatrudnieniem w opinii pracowników 50+, wśród pracodawców w woj. pomorskim, przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy oraz wśród specjalistów działów kadrowych i HR w firmach,
 • pogłębienie wiedzy odbiorców nt. form wsparcia aktywności zawodowej pracowników 50+,
 • wzrost stopnia poinformowania doradców zawodowych i specjalistów HR nt. potencjału zawodowego pracowników 50+ i możliwości jego wykorzystania,
 • wzrost wiedzy pracowników 50+ dotyczącej zakresu działalności oraz usług i form wsparcia oferowanych na rzecz pracowników przez IRP,
 • poszerzenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników 50+,
 • pogłębienie świadomości pracowników 50+ nt. profilaktyki prozdrowotnej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące badania:

 1. badania wśród pracodawców (jakościowe i ilościowe),
 2. badania wśród osób w wieku 50+ (ilościowe),
 3. badanie jakościowe z przedstawicielami instytucji, doradcami zawodowymi (publicznych i niepublicznych: m.in. WUP, PUP, agencje zatrudnienia),
 4. analiza desk research (wykonanie analizy danych zastanych).

Czas realizacji Projektu: od 01.07.2010 r.  do 31.10.2012 r.

Dowiedz się więcej: www.50pluspomorze.pl