Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych

Można już zapoznać się raportem „Ogólnopolska diagnoza deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski”. Jest to największy do tej pory projekt badawczy przeprowadzony w Polsce, będący identyfikacją wyzwań i barier rozwoju usług środowiskowych i deinstytucjonalizacji, czyli transformacji od opieki w instytucjach do opieki w środowisku, w jednostkach pomocy społecznej i gminach.

Raport odpowiada na pytanie, jak skutecznie rozwijać usługi społeczne, by zapewnić wsparcie i wysokiej jakości życie w środowisku dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, osobom starszym i niesamodzielnym, osobom z niepełnosprawnościami, w kryzysach psychicznych czy w kryzysie bezdomności.

W diagnozie wzięło udział ponad 3,5 tys. odbiorców usług, ponad 2,6 tys. pracowników instytucji pomocy społecznej oraz ponad 500 przedstawicieli samorządów gminnych. Szczegółowo zbadane zostało 256 podmiotów świadczących usługi stacjonarne i środowiskowe. Łącznie w badaniu uczestniczyło ponad 8,3 tys. odbiorców i dostawców usług.

Projekt obejmujący analizę dokumentów programowych lub strategicznych, badanie jakościowe i ilościowe został zrealizowany przez Uczelnię Korczaka we współpracy z agencją badawczą PBS na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Eksperci PBSu głównie wspierali badanie jakościowe, współpracowali z naukowcami nad narzędziami do badania ilościowego i przygotowali liczne zestawienia i tabele z wynikami.

Raport w wersji on-line można pobrać tutaj
> https://uczelniakorczaka.pl/raport-deinstytucjonalizacja/