Fundusze Europejskie — Wiedza Edukacja Rozwój | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska — Europejski Fundusz Społeczny

Ogólne informacje o projekcie

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym realizuje projekt pt. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Badanie przeprowadza PBS Sp. z. o.o. na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych [List intencyjny IBE]. Projekt nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej [List intencyjny MEN] i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Głównym celem projektu jest stworzenie zestawu nowoczesnych narzędzi do oceny i wspierania rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 miesięcy do 25 lat. Opracowane testy pozwolą na specjalistyczną i kompleksową diagnozę rozwoju poznawczego. Ponadto w projekcie zostaną wypracowane materiały postdiagnostyczne służące do wspomagania procesu terapii i edukacji dzieci, przeznaczone dla psychologów i pedagogów, a także nauczycieli. Zestawy narzędzi zostaną bezpłatnie udostępnione wszystkim poradniom psychologiczno-pedagogicznym w Polsce.

Badania normalizacyjne opracowanych narzędzi obejmują zarówno populację dzieci typowo rozwijających się, jak również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

 • zdolne (o ponadprzeciętnym potencjale poznawczym);
 • z trudnościami w komunikacji językowej;
 • dwujęzyczne, pochodzące z innych kultur lub powracające z emigracji;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • z dysleksją;
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera;
 • słabowidzące i niewidome;
 • niedosłyszące i niesłyszące;
 • z ADHD.

Informacje dla szkół i poradni

Szkoły i poradnie biorące udział w badaniu normalizacyjnym opracowywanych narzędzi angażują się w znaczący projekt realizowany na zlecenie i pod patronatem merytorycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Placówka oraz pracujący w niej nauczyciele i specjaliści zyskują możliwość uzyskania dostępu do rzetelnej i szczegółowej diagnozy funkcjonalnej dziecka oraz zestawu materiałów wspierających rozwój uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Co szczególnie cenne, nauczyciele mają możliwość skorzystania z poradników i materiałów wyjaśniających naturę trudności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dostosowane do ich potrzeb gry oraz scenariusze lekcji. Ciekawe, wartościowe z punktu widzenia dziecka i nauczyciela są również opracowywane w ramach projektu scenariusze, karty pracy czy gry, które będzie można wykorzystać bezpośrednio w czasie regularnych zajęć z klasą lub podczas zajęć rewalidacyjnych czy korekcyjno-kompensacyjnych. Materiały są opracowywane przez najwyższej klasy specjalistów praktyków i dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, przez co mogą stanowić pomoc dla nauczycieli i dyrekcji szkoły przy opracowywaniu Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dziecka orzeczeniem.

Opracowane testy pozwolą na specjalistyczną i kompleksową diagnozę rozwoju poznawczego w zakresie pamięci, uwagi, rozwiązywania problemów czy komunikacji językowej, w tym umiejętności czytania i pisania. Zestawy narzędzi zostaną bezpłatnie udostępnione wszystkim poradniom psychologiczno-pedagogicznym w Polsce. Wypracowany w projekcie zestaw materiałów postdiagnostycznych przeznaczony dla psychologów, pedagogów i nauczycieli wspomoże proces terapii i edukacji dzieci o zróżnicowanych potrzebach. Opracowane z uwzględnieniem wieku dzieci oraz ich szczególnych potrzeb edukacyjnych poradniki, gry, scenariusze lekcji czy karty pracy z konkretnymi wskazówkami dotyczącymi dostosowań będą przydatne specjalistom pracującym w szkole w ich codziennej pracy. Szkoły otrzymają bezpłatny dostęp do tych materiałów za pośrednictwem poradni prowadzącej diagnozę dziecka.

Placówki otrzymają także zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie – poświadczenie o współpracy środowiskowej – oraz podziękowanie dla placówki.

Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za wypełnione kwestionariusze.

Informacje dla rodziców / opiekunów prawnych

Biorąc udział w badaniu normalizacyjnym opracowywanych narzędzi, przyczyniacie się Państwo do rozwoju nowoczesnej edukacji i skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Polsce, uwzględniającej indywidualne podejście do każdego ucznia, bazujące na rozpoznaniu oraz wspieraniu mocnych i słabych stron.

Jako opiekunowie dziecka, zgadzając się udział w badaniu, wspieracie Państwo rozwój  placówek edukacyjnych i specjalistycznych w tworzeniu dobrych warunków edukacyjnych oraz trafnych i skutecznych form pomocy.

W skład zestawu narzędzi wchodzi bateria testów językowych i wykonawczych, które wykonywane będą przez dzieci na komputerze oraz kwestionariusze i skale obserwacyjne, przeznaczone do wypełnienia przez opiekunów dziecka.

Uzyskane wyniki będą poufne, to znaczy, że indywidualne dane uzyskane od uczestnika nie będą wykorzystywane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, a jedynie przetwarzane w celu opracowania naukowego. Badacze nie będą operować danymi osobowymi dziecka ani innych uczestników badania. Każdemu dziecku zostanie przypisany kod, dzięki czemu badanie będzie miało charakter anonimowy.

Rodzice / opiekunowie prawni zostaną poproszeni o podpisanie zgody na udział w badaniu oraz klauzuli informacyjnej.

Każde dziecko biorące udział w badaniu otrzyma  upominek.

Współpraca z Psychologami

Aby przystąpić do projektu, niezbędne jest:

 • posiadanie tytułu co najmniej magistra psychologii
 • posiadanie co najmniej rocznego doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykład w szkole, przedszkolu lub poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej)

Chętnych na udział w badaniu psychologów prosimy o składanie zgłoszeń wraz z podpisanym skanem OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W BADANIU pod linkiem:

http://badania.pbs.pl/rejestracja.pg

Ramowe założenia projektu oraz oferta współpracy znajdują się pod linkami:

https://pbs.pl/ibe/psycholog/zalozenia

Wynagrodzenie dla psychologów

Psychologów zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt mailowy pod adresem psycholog@pbs.pl.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Infolinia projektowa (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00): 600 833 006

Poczta elektroniczna: normalizacja@pbs.pl

Szczegółowy opis projektu dostępny pod adresem: http://www.ibe.edu.pl/pl/opz