Nasze zdrowie

Kto realizuje badanie?

Badanie pn. „Nasze zdrowie” jest realizowane na zamówienie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przez instytut badawczy PBS Sp. z o.o.

Jaki jest jego cel?

Celem badania jest określenie skali i struktury zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, a także diagnoza potrzeb i problemów osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami. Informacje uzyskane od respondentów umożliwią podjęcie odpowiednich działań, które pozwolą na rozwiązanie konkretnych problemów tych osób. Badanie ma charakter reprezentatywny, dlatego niezmiernie ważne jest uzyskanie wyczerpujących i rzetelnych informacji od mieszkańców wszystkich wylosowanych gospodarstw domowych.

Kto może wziąć w nim dział?

Do udziału w badaniu zaproszeni zostaną mieszkańcy 6 tys. gospodarstw domowych z całej Warszawy. Ankieterzy firmy PBS będą pytać przedstawicieli gospodarstw domowych zarówno o sytuację całej rodziny, jak i wybranych jej członków, tj. osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami.

Jak będzie ono przebiegać?

Od lutego do maja 2018 r. do losowo wybranych mieszkań w Warszawie zgłaszać się będą ankieterzy, którzy zapytają m.in. o potrzeby zdrowotne warszawiaków. W trakcie wywiadu ankieter będzie korzystał z laptopa, zawierającego elektroniczną wersję kwestionariusza.

Czy badanie będzie poprzedzone pilotażem?

Tak. Badanie pilotażowe będzie realizowane od 13 do 24 stycznia 2018 r. W ramach tego etapu przeprowadzone zostaną wywiady jakościowe oraz ilościowe, których celem będzie przede wszystkim sprawdzenie, czy pytania badawcze są zrozumiałe dla respondentów.

Kto będzie odpowiadał na pytania kwestionariusza?

W każdym wylosowanym domu przeprowadzony będzie wywiad główny z przedstawicielem gospodarstwa domowego, najlepiej orientującym się w sytuacji wszystkich domowników.

Dodatkowo, jeśli w wylosowanym gospodarstwie domowym będą osoby przewlekle chore lub z niepełnosprawnościami, wówczas z każdą z tych osób przeprowadzony będzie wywiad indywidualny. Dla tych osób przygotowane będą dodatkowe pytania, służące m.in. ocenie ich sytuacji zdrowotnej, a także identyfikacji brakujących form wsparcia lub pomocy.

W przypadku osób powyżej 16. roku życia niebędących w stanie samodzielnie uczestniczyć w badaniu z uwagi na występujące schorzenia, dolegliwości, przeprowadzony będzie wywiad zastępczy z rodzicem lub opiekunem tej osoby.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, które w dniu badania nie ukończyły 16. roku życia, wywiady przeprowadzane będą z rodzicem, opiekunem prawnym bądź inną osobą, najlepiej znającą problemy dziecka. Jeśli rodzic/opiekun wyrazi zgodę, wywiad może być prowadzony wspólnie z dzieckiem, tj. za zgodą i w obecności rodzica/opiekuna.

Ile czasu będzie trwać rozmowa z ankieterem?

Czas trwania wywiadu głównego to 10-15 minut.

Czas trwania wywiadu indywidualnego to 30-40 minut.

O co będzie pytał ankieter?

W ramach wywiadu głównego poruszane będą takie kwestie, jak:

 • charakterystyka demograficzno-społeczna badanych gospodarstw domowych, np. płeć, wiek, wykształcenie czy sytuacja zawodowa jego członków,
 • występowanie niepełnosprawności, chorób przewlekłych,
 • ocena rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • ocena sytuacji materialnej członków gospodarstwa domowego,
 • ocena warunków mieszkaniowych.

W ramach wywiadu indywidualnego poruszane będą takie kwestie, jak:

 • ocena stanu zdrowia,
 • trudności w wykonywaniu codziennych czynności,
 • zapotrzebowanie na pomoc lub wsparcie,
 • satysfakcja z różnych aspektów życia i ocena samopoczucia,
 • postawy wobec niepełnosprawności.

Gdzie można potwierdzić tożsamość ankietera?

Gdyby chcieli Państwo potwierdzić tożsamość ankietera, prosimy o kontakt z:

 • Miejskim Centrum Kontaktu 19115 : 19115 lub za pośrednictwem strony: www.warszawa19115.pl
 • pracownikiem PBS, Agatą Rakowską: 696 042 610 lub za pomocą poczty elektronicznej: zdrowie@pbs.pl

Wzór identyfikatora ankietera PBS

Wzór listu, w którym opisany jest cel i przebieg badania, a także jego znaczenie, wręczany będzie respondentom w trakcie realizacji badania (zob.: wzór listu, wersja dla słabowidzących).

Udział w badaniu jest dobrowolny. Wszystkie odpowiedzi na pytania ankiety poufne i będą wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

PBS posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji, który gwarantuje właściwe bezpieczne przetwarzanie danych zebranych podczas badań oraz certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów.