Migracje szansą województwa pomorskiego

Województwo pomorskie, zgodnie z danymi GUS, jest obszarem o wysokich odpływach migracyjnych. Zjawisko to, w dominującym stopniu o trwałym charakterze, dotyczy przede wszystkim osób młodych i wykwalifikowanych, co negatywnie wpływa na długookresowy rozwój regionu i obniża jego konkurencyjność.

Dlatego niezbędne jest postawienie precyzyjnej diagnozy i wypracowanie efektywnych działań, które zahamują ten niekorzystny trend i podniosą atrakcyjność regionu jako celu imigracji pracowników o podwyższonym poziomie kwalifikacji.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe analizy i prognozy dotyczące charakteru i determinant migracji zarobkowych na rynku pracy w województwie pomorskim. W oparciu o przeprowadzone badania wypracowane zostaną również rekomendacje dla skutecznej polityki w zakresie instrumentów oddziaływania na procesy migracyjne, zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym, co umożliwi ich właściwe zastosowanie w celu poprawy bilansu migracji regionu i stymulowania napływu wysokiej jakości siły roboczej. Rezultaty projektu zostaną upowszechnione wśród pracowników publicznych służb zatrudnienia poprzez dostarczenie im raportów opracowanych w ramach projektu.

Badania prowadzone w ramach projektu mają na celu udzielenie odpowiedzi na różne pytania wiążące się ze zjawiskiem mobilności, w tym między innymi:

  • czy istnieje przepływ pracowników pomiędzy powiatami (innymi województwami, krajami), jaka jest jego skala?
  • pracownicy jakich branży, zawodów są bardziej (mniej) mobilni?
  • jaka jest deklarowana, a jaka faktyczna skłonność do migracji?

Projekt w pełni wpisuje się we wskazany w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL typ projektu „prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu”.