Klauzula informacyjna dla respondentów badania dotyczącego bankowości i finansów mikro przedsiębiorstw

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu „Bankowość i finanse Mikro Przedsiębiorstw” jest PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie
    (kod pocztowy 81-812), ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej jako „Administrator”).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: iod@pbs.pl.
  3. Dane osobowe wykorzystane w celu realizacji wskazanego powyżej projektu zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak między innymi: REGON, KRS, CEIDG, PanoramFirm.pl, strony internetowej pkt.pl.
  4. Ma Pani/Pan prawo żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych do realizacji ww. projektu, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzania przed wystosowaniem żądania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych może Pan/Pani zgłosić pisząc na adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt 1 lub adres e-mail wskazany w pkt 2.
  5. W trakcie realizacji badania przetwarzane będą informacje na temat nazwy firmy, jej adresu oraz numeru telefonu.
  6. W przypadku udziału w badaniu telefonicznym i wyrażeniu przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody na udział w badaniu, podane dane osobowe będą przetwarzane również w celach kontroli rzetelności pracy ankietera, przez PBS Spółka z o.o. w ramach projektu wskazanego powyżej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r. Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przechowywania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).