Ekonomia sukcesu

Firma PBS, we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, od 01.01.2011 roku realizuje projekt badawczy dotyczący oczekiwań pracodawców co do dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy w ramach projektu „Ekonomia sukcesu – program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” (Działanie 4.1).

Projekt „Ekonomia sukcesu…” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie, gdzie Liderem jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, a Partnerami są: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i PBS Spółka z o.o.

Jedną ze słabych stron polskiego szkolnictwa wyższego jest zbyt teoretyczne nauczanie, co powoduje, że wiedza zdobyta w trakcie studiów nie przekłada się na praktyczne jej zastosowanie w warunkach biznesowych. Pracodawcy oczekują natomiast od absolwentów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także dobrego poruszania się w danej branży z wykorzystaniem praktycznych umiejętności. Analizując potrzeby rynku pracy w obszarze kształcenia biznesowego zauważyć można niesłabnące zainteresowanie pracodawców absolwentami kierunków ekonomicznych we wszystkich sferach gospodarki. Popularność ekonomicznych kierunków studiów nie wiąże się jednak z jakością kształcenia. W tej sytuacji kluczowe jest stałe modernizowanie programów studiów w kierunku przydatności zawodowej oraz zaangażowanie pracodawców w proces tworzenia, opiniowania i realizacji programów. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, w odpowiedzi na problemy i wyzwania w swojej branży, postawiła sobie m.in. za cel osiągnięcie pozycji najlepszej biznesowej uczelni w regionie, kształcącej absolwentów, którzy, oprócz zdobytej wiedzy, będą także spełniać oczekiwania przyszłych pracodawców pod względem umiejętności praktycznych.

Głównym celem projektu „Ekonomia sukcesu – program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” jest rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

PBS, jako Partner w projekcie, jest odpowiedzialny za współpracę z pracodawcami w ramach praktyk i staży studenckich oraz zaprojektowanie i wdrożenie regularnego systemu gromadzenia informacji od pracodawców ws. poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców.

Etapy części badawczej projektu realizowane przez PBS

I Etap

Maj i czerwiec 2011r. — realizacja badania jakościowego w formie 10 Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (FGI) z pracodawcami z obszaru województwa pomorskiego.

Celem badań jakościowych jest dogłębna eksploracja zagadnienia poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów oraz ich dopasowania do potrzeb pracodawców, a także zaprojektowanie kwestionariusza do badań ilościowych realizowanych w dalszym etapie projektu.

II Etap

Począwszy od II połowy 2011 r. — na podstawie analizy wyników badań jakościowych FGI oraz po konsultacji z ekspertami ds. rynku pracy zostanie uruchomiony regularny system gromadzenia informacji od pracodawców ws. poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców oparty na badaniach ilościowych.

Badaniem ilościowym zostaną objęci pracodawcy reprezentujący branże, które zatrudniają pracowników o kwalifikacjach, w których kształci WSB w Gdańsku, w tym szeroko rozumiany sektor usług finansowych. Na potrzeby projektu utworzony zostanie panel pracodawców, do których w każdym semestrze (tj. 2 razy w roku przez 4 lata realizacji projektu) zostanie wysłana ankieta on line, zawierająca pytania zamknięte i otwarte dotyczące oceny poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców.

III Etap

Po każdej edycji badań ilościowych zostanie zrealizowana sesja 10 Pogłębionych Wywiadów Indywidualnych (IDI) z wybranymi pracodawcami, którzy uczestniczyli w panelu ilościowym.

Celem badania będzie doprecyzowanie odpowiedzi niejasnych, zastanawiających, innowacyjnych, które w opinii badaczy lub ekspertów wymagają pogłębienia czy rozwinięcia.

Po zrealizowaniu 8 edycji badań (ilościowych on line oraz jakościowych IDI), dzięki stałemu udoskonalaniu narzędzia badawczego oraz systematycznemu modyfikowaniu metodologii gromadzenia informacji od pracodawców, Wyższa Szkoła Bankowa będzie dysponować udoskonalonym narzędziem i metodologią, które będzie mogła samodzielnie, sprawnie wykorzystywać do bieżącego monitorowania opinii pracodawców na temat poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Termin realizacji Projektu: od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r.