§1

PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie dla osób biorących udział w Konkursie “Zdobądź bilety za udział w badaniu” (zwanym dalej: Konkursem).

Organizatorami konkursu jest agencja badawcza: PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-812), przy ul. Junaków 2, NIP 585-020-56-42, REGON 002871041, www.pbs.pl (zwana dalej Organizatorem). Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Trefl Sopot S.A. z siedzibą w Sopocie (81-731), Plac Dwóch Miast 1 (zwana dalej Sponsorem Nagród).

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną i grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

 

§2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby, które są uczestnikami badania ankietowego dotyczącego zaangażowania kibiców w życie klubu przeprowadzonego podczas meczu Trefl Sopot – Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, który odbędzie się w dniu 23 marca 2024 o godzinie 17:30 w Ergo Arenie oraz w dniach 21-26 marca 2024 r. za pośrednictwem stron internetowych Sponsora treflsopot.pl oraz social media www.facebook.com/treflsopot www.twitter.com/treflsopot www.instagram.com/treflsopot/ oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  a. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i udzielenie informacji o wymaganych danych osobowych Organizatorowi oraz
  b. Udział w badaniu ankietowym dotyczącym zaangażowania kibiców w życie klubu oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.
 4. Z udziału w Konkursie wykluczeni są obecni pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§3

WARUNKI KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest udział w badaniu ankietowym dotyczącym zaangażowania kibiców w życie klubu podczas meczu 23 marca 2024 w Ergo Arenie lub w dniach 21-26 marca 2024 r. za pomocą dedykowanego linka lub kodu QR, udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe znajdujące się na końcu ankiety, podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na udział w konkursie.
 3. Konkurs odbywa się w dniach 21-26 marca 2024 r.
 4. Laureaci Konkursu (zwani dalej: Laureatami) zostaną wyłonieni przez powołaną Komisję Konkursową, która wybierze 20 najbardziej interesujących odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 5. Podstawą do oceny udzielonych odpowiedzi i wyboru Laureata jest odpowiedź na pytanie „Kto jest Twoim ulubionym zawodnikiem Trefla Sopot (niekoniecznie z aktualnego składu) i dlaczego?”
 6. O wyborze Laureata nie decyduje kolejność odpowiedzi, ale kreatywne jej uzasadnienie.

 

§4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa, która na podstawie subiektywnej oceny wybierze 20 Laureatów.
 2. Komisja Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Organizatora oraz Sponsora nagród.
 3. Komisja Konkursowa czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 4. W przydzielaniu nagród wezmą udział tylko poprawnie wyglądające adresy e-mail. Przez poprawnie wyglądające należy rozumieć adresy zawierające „@” oraz domenę serwera.
 5. Organizator Konkursy nie odpowiada za błędnie podane adresy e-mail oraz nie weryfikuje istnienia podanego adresu.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieprawidłowości w podanym adresie (brak @ lub domeny serwera) taki adres zostanie usunięty z bazy adresów biorących udział w konkursie.
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 04.2024r.
 8. Od wyników konkursu odwołanie nie przysługuje.
 9. Jeden adres e-mail może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.
 10. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
 11. Organizator zastrzega, że w wypadku nieprzyznania Uczestnikowi nagrody nie przysługuje mu roszczenie o żadne świadczenie względem Organizatora.

 

§5

NAGRODY KONKURSOWE

 1. Nagrodami w Konkursie jest 20 podwójnych biletów na kolejny mecz domowy Trefl Sopot z WKS Śląsk Wrocław, który odbędzie się 21.04.2024r.
 2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany nagród w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.

 

§6

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I ODBIÓR NAGRÓD

 1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursy poprzez informację wysłaną drogą mailowa na podany adres e-mail, tj. do dnia 03.04.2024r.
 2. Organizator Konkursy będzie się kontaktował jedynie z Laureatami Konkursu.
 3. Na przesłaną przez Organizatora wiadomość Laureat jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych, tj. do 05.04.2024 r. odpowiedzieć podając wymagane informacje.
 4. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureata zwrotnej wiadomości e-mail z danymi takimi jak: Imię i Nazwisko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu o następującej treści:

 
„Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Organizatora: PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-812), przy ul. Junaków 2, w celach związanych z udziałem i otrzymaniem nagrody w konkursie ,,Zdobądź bilety za udział w badaniu” oraz w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody, jestem świadoma/y o przysługujących mi prawach do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”.
 

 1. Podanie imienia i nazwiska służy wyłącznie do rozliczenia zobowiązań podatkowych przez Organizatora i nie będzie wykorzystanie w żaden inny sposób. Po zakończeniu badania i wszystkich zobowiązań z nim związanych wszystkie podane dane zostaną usunięte.
 2. Po otrzymaniu przez Organizatora odpowiedzi zwrotnej od Laureata z niezbędnymi danymi i zgodami, Organizator prześle Laureatowi kod uprawniający do odbioru 100% zniżki na zakup podwójnego biletu na kolejny mecz domowy Trefla Sopot poprzez stronę internetową sercesopotu.pl lub www.treflsopot.abilet.pl.

 

§7

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator:
  a. PBS z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-812), przy ul. Junaków 2, NIP 585-020-56- 42, REGON 002871041.
 2. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym:
  a. Przygotowania listy uczestników „badania zaangażowanie kibiców w życie klubu”.
  b. Nawiązania kontaktu z Laureatami w celu przekazania Nagrody.
  c. Rozliczenia przez Organizatora podatku od nagród.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. f) – uzasadniony interes administratorów.
 4. W ramach uzgodnień Administrator ustala, że:
  – punktem kontaktowym dla uczestników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych jest: iod@pbs.pl
  – uczestnik może wykorzystać przysługujące mu prawa wynikające z RODO,
  – odpowiedzialny jest za: obsługę techniczną zgłoszeń, zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą, informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO, przechowywanie w sposób bezpieczny danych uczestników.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu jedynie z ważnych przyczyn, co nie zwalnia ich z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem konkursu do chwili zmiany Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu „Zdobądź bilety za udział w badaniu”.

Informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest PBS sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (kod: 81-812), ul. Junaków 2.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: iod@pbs.pl.
 3. W związku z organizacją konkursu zakres przetwarzanych danych będzie obejmował następujące kategorie: adres e-mail.
 4. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania informacji o wygranej na podany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. f RODO)
 5. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazane innym podmiotom.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu tj. od 21 marca do 5 kwietnia 2024 r., a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 r.
 7. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez podany kontakt do Administratora.
 9. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt. 2 powyżej.