Informacja w zakresie danych osobowych

Informacja w zakresie danych osobowych

Administrator danych osobowych

 Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83. Kontakt do administratora: adres e- mail biuro@parp.gov.pl lub listownie na wyżej podany adres.

 Inspektor ochrony danych (IOD)

 Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail iod@parp.gov.pl lub na adres siedziby Administratora.

 Cel i podstawy przetwarzania danych

 Dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu pod nazwą “Bilans Kapitału Ludzkiego”.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest realizacja zadań w interesie publicznym, w szczególności zadań określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 Okres przechowywania danych

 Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 roku, a następnie gdy jest to wymagane przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach (w oparciu o oznaczoną kategorię archiwalną z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

 Odbiorcy danych osobowych

 Administrator, zawarł umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170, która będzie zbierała dane w imieniu administratora.

Odbiorcą danych jest również Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Partner projektu “Bilans Kapitału Ludzkiego”

Dane mogą być także ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

 Prawa osób, których dane dotyczą

 Na każdym etapie przetwarzania przez PARP danych, mają Państwo prawo do:

  1.  dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez PARP danych oraz uzyskania kopii tych danych,
  2.  modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  3.  całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
  4.  niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
  5.  wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
  6.  przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

 

Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo zrealizować za pośrednictwem wniosku (do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej PARP www.parp.gov.pl , łącze do dokumentu znajduje się na dole strony w zakładce „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez e-mail. Szczegółowe informacje ten temat dostępne są na stronie internetowej PARP, w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).