Barometr satysfakcji – klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej jako „Administrator”).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl.
  3. Pani/Pan dane będą przetwarzane w celu realizacji badań satysfakcji z usług telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO.
  4. Dane osobowe w zakresie numeru telefonu zostały pozyskane od Pani/ Pana podczas pierwszego kontaktu telefonicznego z naszym ankieterem w ramach badania satysfakcji z usług telekomunikacyjnych, gdy wyraziła/wyraził Pani/Pana zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu realizacji badań satysfakcji z usług telekomunikacyjnych, lub jeśli jest Pani/Pan uczestnikiem panelu poznaj.to, bezpośrednio od Pani/Pana podczas rejestracji do panelu.
  5. Ma Pani/Pan prawo żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych do realizacji ww. celu, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzania przed wystosowaniem żądania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych może Pan/Pani zgłosić pisząc na adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt.1 lub adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2 powyżej.
  6. W trakcie realizacji badania przetwarzane będą takie informacje jak: numer telefonu. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej z ankieterem podał/a Pan/i inny numer telefonu, to będzie on przetwarzany wyłącznie w wyżej wskazanym celu.
  7. W przypadku udziału w badaniu telefonicznym i wyrażeniu przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody na udział w badaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej, podane dane osobowe będą przetwarzane również w celach kontroli rzetelności pracy ankietera, przez PBS Spółka z o.o. w ramach projektu wskazanego powyżej, ale nie dłużej niż do 31 marca 2025. Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit.a RODO.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przechowywania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).