Badanie „Moje marzenia” — informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przedstawiana zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).- RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w kwestionariuszu ankiety do badania „Moje marzenia” jest: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-244) Aleja Grunwaldzka 82 (dalej jako Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@rigp.pl.
 3. Przy realizacji badania „Moje marzenia” Administrator współpracuje z PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170, która będzie zbierała dane w imieniu Administratora.
 4. Kategorie danych osobowych: Przetwarzaniu podlegać będą: adres e-mail, nr telefonu, wykształcenie, sytuacja zawodowa, informacje o członkach rodziny.
 5. Dane osobowe zbierane są na potrzeby realizacji projektu „Moje marzenia”. Podstawę prawną dla tego celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
 6. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody poniżej oraz podania numeru telefonu i adresu e-mail, podane dane osobowe będą przetwarzane również w celu kontaktu Administratora w celu przesyłania spersonalizowanej oferty wsparcia dla Pana/i lub Pan/i rodziny.
 7. Podanie danych wskazanych powyżej w pkt. 4 dla celów realizacji badania „ Moje marzenia” jest dobrowolne. Jest jednak konieczne, jeżeli chciałaby Pani/ Pan otrzymać wsparcie dla siebie lub rodziny.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. Może je Pani/Pan cofnąć pisząc na adres korespondencyjny Administratora lub na adres-email (dane kontaktowe podane wyżej).
 9. Dane osobowe zbierane w celu realizacji badania „Moje marzenia”, będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy tj. do 31 marca 2024 r.  lub do czasu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy Administratora z innymi podmiotami  w celu przeprowadzenia badania.
 10. Przysługuje Pani/Panu Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przechowywania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Jeżeli wyrazi Pani/ Pan zgodę na kontakt ze strony przedstawiciela Administratora, Pani/Pana dane osobowe wskazane powyżej będą profilowane w celu dopasowania oferty wsparcia dla Pani/Pana i Pani/Pana rodziny.

 


Інформація Адміністратора щодо обробки персональних даних

Відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (Загальне положення про захист даних), (Офіційний вісник ЄС L 119 від 04.05.2016, стор. 1, із змінами), далі «РОДО» (польською мовою – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), інформуємо, що:

 1. Адміністратором ваших персональних даних які містяться в анкеті для опитування «Мої мрії» є Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza з місцезнаходженням у Гданську (80-244), вул. Grunwaldzka 82, (далі: «Адміністратор»).
 2. Адміністратор призначив уповноваженого із захисту даних, з яким можна зв’язатися електронною поштою на адресу rodo@rigp.pl або письмово за адресою місцезнаходження Адміністратора вказаною у пункті 1.
 3. При проведенні опитування «Мої мрії» Адміністратор співпрацює з PBS Spółka z o.o., що знаходиться в Сопоті, 81-812, вул. Junaków 2, внесений до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Gdańsk – Północ у м. Гданськ, VII Господарський відділ Національного судового реєстру за номером: 0000189170, який буде збирати дані від імені Адміністратора.
 4. Перелік персональних даних, які будуть оброблятися: адреса електронної пошти, номер телефону, освіта, працевлаштування, інформація про членів родини.
 5. Ваші персональні дані будуть оброблятися лише з метою опитування «Мої мрії». Правовою підставою для цього є директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних ст. 6, абз. 1, л.а і л. ф, далі «РОДО» (польською мовою – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
 6. У разі вираження згоди нище та надання номеру телефону а також адреси електронної пошти, вказані персональні дані будуть оброблені з метою зв’язку з Адміністратором. Адміністратор надішле на вказану адресу персоналізовану пропозицію підтримки для вас або вашої родини.
 7. Надання даних, зазначених вище в п. 4 є добровільним для цілей опитування «Мої мрії». Однак це необхідно, якщо ви хочете отримати пропоцицію підтримки для себе чи своєї родини.
 8. Ви маєте право відкликати будь-яку згоду, надану Адміністратору, що не вплине на законно виконану обробку на основі згоди до цього відкликання. Ви можете відкликати їх, написавши на адресу листування Адміністратора або на електронну адресу (контактні дані вказані вище).
 9. Персональні дані, зібрані для проведення опитування «Мої мрії», будуть оброблятися протягом 24 місяців, тобто до 31 березня 2024 року, або до тих пір, поки ваша згода не буде відкликана. Персональні дані також можуть оброблятися протягом періоду, після якого закінчується термін дії претензій, що випливають із договору Адміністратора з іншими суб’єктами з метою проведення опитування.
 10. Ви маєте право вимагати від Адміністратора: доступ до ваших персональних даних, виправлення, видалення або обмеження обробки персональних даних та їх зберігання, а також право на заперечення проти обробки даних та право на їх передачу. Ви також маєте право подати скаргу до контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних).
 11. Якщо ви погоджуєтеся на зв’язок представника Адміністратора, ваші персональні дані, зазначені вище, будуть профільовані, щоб запропонувати вам персоналізовану пропозицію підтримки для вас і вашої родини.