Analiza trendów rozwojowych firm

Projekt „Analiza trendów rozwojowych firm województwa pomorskiego w zakresie eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych” jest realizowany w partnerstwie przez PBS Spółka z o.o. (Lider Projektu) oraz Uniwersytet Gdański (Partner Projektu). 

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2009 roku, zakończenie planowane jest na 30 listopada 2010 roku. Wszystkie planowane działania obejmują obszar województwa pomorskiego.

Celem projektu jest rozpoznanie trendów rozwojowych firm produkcyjnych województwa pomorskiego w zakresie eksportu i podejmowanych inwestycji bezpośrednich za granicą oraz ich znaczenia dla sytuacji na rynku pracy.

Cele szczegółowe to:

  • określenie wpływu sytuacji w eksportujących firmach na rynek pracy woj. pomorskiego,
  • określenie wpływu zagranicznej ekspansji kapitałowej pomorskich firm na rynek pracy,
  • zidentyfikowanie problemów napotykanych w ekspansji eksportowej i kapitałowej za granicę,
  • poznanie oczekiwań firm w zakresie wsparcia działalności eksportowej i kapitałowej,
  • określenie percepcji korzyści i kosztów, szans i zagrożeń w handlu zagranicznym oraz przepływie BIZ w związku z członkostwem w UE,
  • zbadanie zamierzeń firm w kwestii rozwoju eksportu i podejmowania inwestycji za granicą,
  • opisanie powyższych problemów na poziomie województwa, jak i na poziomie lokalnym,
  • upowszechnienie uzyskanych wyników.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie dwóch badań (wywiady z przedstawicielami firm produkcyjnych prowadzących działalność eksportową) w odstępie roku oraz dwóch konferencji promujących i upowszechniających wyniki projektu.

W 2009 roku przeprowadzono wywiady z przedstawicielami około 330 pomorskich firm, 29 października 2009 roku odbyła się konferencja promująca wyniki badań. Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele firm z województwa pomorskiego, przedstawiciele władz regionalnych i samorządowych oraz instytucji zaangażowanych we wspieranie eksportu.

Załączniki:

eksport_oraz_biz_firm_woj_pomorskiego_raport_2010

Eksport.oraz.bezposrednie.inwestycje.zagraniczne.firm.wojewodztwa.pomorskiego_raport2009