Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy

Cel projektu

Celem projektu jest analiza identyfikująca zagrożenia i ocenę ryzyka związanego z miejscem pracy. Analiza obejmie stanowiska obciążające zdrowie pracowników PBS Sp. z o.o., czynniki ryzyka i związane z nimi problemy zdrowotne. Analiza uwzględni indywidualną sytuację pracowników (potrzeby, umiejętności, możliwości) na danym stanowisku pracy.

Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu profilaktyki zagrożeń w miejscu pracy. Pracownicy objęci zostaną 2 programami profilaktycznymi:

 1. Programem dotyczącym psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy obejmującym:
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • wsparcie mające na celu przeciwdziałanie stresowi poprzez zapewnianie możliwości korzystania z karnetów sportowych bez konieczności rezygnowania z życia prywatnego.Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez wprowadzenie jednej godziny /tydz. przeznaczonej na sport dla uczestnika w ramach jego czasu pracy. Udostępniona im także zostanie sala sportowa do sportów grupowych oraz parking dla rowerów w celu promowania dojazdów rowerem do i z pracy.
 2. Programem profilaktycznym dotyczącym chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem pracy. Realizowany będzie poprzez:
  • indywidualne konsultacje ergonomiczne stanowisk pracy i ich doposażenie,
  • zajęcia fizjoterapii w miejscu pracy.

Istotnym elementem uzupełniającym w/w programy będzie EDUKACJA ZDROWOTNA, na którą składać się będą:  warsztaty i szkolenia prozdrowotne oraz piknik integracyjny dla pracowników i ich rodzin. Wszystkie w/w działania mają przyczynić się do zminimalizowania zagrożeń chorób cywilizacyjnych oraz do podniesienia komfortu oraz jakości pracy zarówno dla pracodawcy jak i pracowników.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 2018-06-01 do 2019-12-31

Wartość projektu: 441 850,00 zł

Z tego z Funduszy Europejskich: 419 757,50 zł

Nasza oferta.

Nasza oferta obejmuje:

 1. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY PSYCHOSPOŁECZNYCH ZAGROŻEŃ W ŚRODOWISKU PRACY:
  • Poradnictwo psychologiczne indywidualne.
  • Przeciwdziałanie stresowi poprzez ruch.
 2. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM PRACY:
  • Konsultacje ergonomiczne.
  • Poprawa ergonomii w pracy – modernizacja/doposażenie stanowisk pracy.
  • Spotkania z fizjoterapeutą.
 3. EDUKACJA ZDROWOTNA:
  • Warsztaty /szkolenia prozdrowotne.
  • Piknik integracyjny dla pracowników i ich rodzin.

Dla kogo

Odbiorcami bezpośrednimi projektu jest 122 pracowników na stałe współpracujących z PBS Sp. z o.o. w tym ankieterzy terenowi – 35 osób oraz pracownicy biurowi – 87 osób.

Rekrutacja

Zaplanowano rekrutację wewnętrzną wśród pracowników PBS Sp. z o.o.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy: wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.

Aktualności

Zgodnie z założeniem projektu „Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy” wypracowany i przetestowany wewnątrz PBS kwestionariusz online z zestawem uniwersalnych i niskokosztowych propozycji działań profilaktycznych dla pracowników na stanowiskach biurowych może zostać udostępniony nieodpłatnie do wykorzystania innym firmom. Pracodawcy zainteresowani przeprowadzeniem ankiety wśród swoich pracowników oraz zestawem uniwersalnych i niszkokosztowych działań profilaktycznych proszeni są o kontakt na adres: kontakt@pbs.pl.

Zdrowy pracownik PBS

Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020