Zapytanie ofertowe nr 9/A/PBS/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy oraz dystrybucji zachęt gwarantowanych w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju wprowadzono w dniu 21.04.2020 r. następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym:
1. W pkt. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w ust. 2 i 3, w pkt. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY w ust. 3 oraz w pkt. VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY w ust. 5 – Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentów wykazanych w Zapytaniu ofertowym na etapie podpisania umowy z Wykonawcą.
2. W pkt. VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY w ust. 1 Zamawiający dodał zapis dot. możliwości dostarczenia oferty drogą elektroniczną.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Smart Consult Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Cena:
C1 = 30 zł
C2 = 40 zł
C3 = 30 zł
Data wpływu: 24.04.2020

Szczegóły: