Zapytanie ofertowe nr 8/ID/2018

Przedmiot ogłoszenia: Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodach”, nr zapytania 8/ID/2018

Dokumenty oraz więcej informacji o ogłoszeniu: Baza konkurencyjności

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.Termin składania ofert – do dnia 18 września 2018 roku do godz.24.00 na adres recenzent@pbs.pl

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:

  • posiada wykształcenie wyższe,
  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana jest informacja lub w zawodzie pokrewnym, i/lub
  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, i/lub
  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem.

Pliki:

Wyniki ogłoszenia

W wyniku omyłki po stronie Zamawiającego prostujemy „Informację o wybranym wykonawcy” w zakresie: uzupełniono brakujących oferentów wybranych dla zawodów o kodach: 229905, 229906, 331404, 511301

Wyniki Ogłoszenia na Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Recenzentów opisów informacji o zawodach; zapytanie nr 8/ID/2018 :

  1. Załącznik 1 Pełna lista nazw zawodów i wybranych Recenzentów
  2. Załącznik 2 Lista miejsc pracy wybranych Recenzentów

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 138 z 174 Recenzentów. Pozostali Eksperci zostaną wybrani w wyniku procedury zapytania „z wolnej ręki”

 

Wyniki dostępne są także w Bazie Konkurencyjności na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136430