Zapytanie ofertowe nr 8/A/PBS/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia systemu dystrybucji oraz dostawa zachęt w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uwaga: W dniu 16.03.2020 r. do zapytania ofertowego wprowadzono następujące zmiany:

pkt. VI (KRYTERIA WYBORU OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ) – pkt. 1 i 3 oraz w tabeli – wiersz 2.
– w pkt. VII (WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY) – pkt. 3
– w pkt. VIII (MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY) – pkt. 5
– w pkt. XIII (WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH).”

 

Uwaga: W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju wprowadzono w dniu 25.03.2020 r. następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym:

  1. W pkt. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w ust. 2 i 3 Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentów wykazanych w Zapytaniu ofertowym na etapie podpisania umowy z Wykonawcą.
  2. W pkt. VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ust. 1 Zamawiający dodał zapis dot. możliwości dostarczenia oferty drogą elektroniczną.

 

Informacja o wyborze wykonawcy

Smart Consult Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
cena: 1 180 100,00 zł brutto
data wpływu:27.03.2020 r.

 

Szczegóły: