Zapytanie ofertowe nr 6/A/PBS/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług kurierskich w obrocie krajowym prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga:

W dniu 31.01.2020 r., Zamawiający wprowadził następujące zmiany do zapytania ofertowego nr 6/A/PBS/2020 z dnia 24.01.2020 r.
1. Punkt I Termin składania ofert. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert: 05.02.2020 r., godz. 15:00.
2. Punkt IV.4 Usługa obejmuje wysyłkę w okresie otrzymuje brzmienie:
Usługa obejmuje wysyłkę w okresie: 10.02.2020-31.12.2020
3. Punkt XI Miejsce i sposób składania ofert, pytania i odpowiedzi otrzymuje brzmienie:
Oferta może zostać złożona w terminie do 05.02.2020. do godziny 15:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego).
Zmiana terminu składania ofert związana jest z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Szczegóły:


Informacja o wybranym Wykonawcy:

Inpost sp. z o.o.
ul. Wielicka 28
30-552 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 05.02.2020 r.
Cena jednostkowa za paczkę do 5 kg:   10,77 zł brutto