Zapytanie ofertowe nr 14/A/PBS/2021

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Eksperta ds. ilościowych prac terenowych odpowiedzialnego za nadzór nad pracami realizacyjnymi dot. przeprowadzenia ogólnopolskiego badania Projekt „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ilościowego o charakterze podłużnym reprezentatywnego na poziomie zawodów oraz województw, którego przedmiotem będą oczekiwania uczniów ostatnich klas oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy (zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania ofertowego) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły:

Informacja o wyborze Wykonawcy:

Sebastian Stefański (80-298 Czaple), Czaple 47d
Data wpływu: 11.06.2021
Cena: 74,99 zł brutto