Zapytanie ofertowe nr 1/ID/2019

Przedmiot ogłoszenia: Usługa związana z wykonaniem 50 filmów o zawodach w projekcie pn. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, nr zapytania 1/ID/2019

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj.

  1. w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykonał co najmniej 50 scenariuszy utworów audiowizualnych.
  2. W okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykonał co najmniej 50 filmów (utworów audiowizualnych) trwających nie krócej niż 60 sekund zrealizowanych w rozdzielczości minimum 1920×1080 (1080p Full HD)

Posiada niezbędny potencjał osobowy do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu.

Posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu.

Link do zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1167119

Termin składania ofert – do dnia 22.02.2019r do godz.24.00 na adres filmy.infodoradca@pbs.pl

Dokumenty oraz więcej informacji na stronie.

Wyniki

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: DJANGO MEDIA SVITLANA HVOZDYAR Ul. Sereno Fenn’a 5/12, 31-143 Kraków.

Wyniki dostępne są w Bazie Konkurencyjności na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1167119