Zaproszenie na konferencję w ramach programu „Infodoradca +”Szanowni Państwo

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, sala A.

Warunki uczestnictwa:

  • Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
  • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8.12.2017 r. przez formularz zgłoszeń na stronie: www.ipiss.com.pl

Szczegółowe informacje: Ewa Gimalska, tel.: 22 53 67 517, 692 065 726, e-mail: kontakty@ipiss.com.pl