Wyprzedzić zmianę

Od 01.11.2011 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wraz z PBS Sp. z o.o.  realizuje projekt: „Wyprzedzić zmianę – partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego powiatu chojnickiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Cel ogólny projektu

Zawiązanie partnerstwa, które do grudnia 2013 r. opracuje Strategię Zarządzania Zmianą Gospodarczą (partnerski system zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie chojnickim).

Cele szczegółowe

 1. Powołanie grupy Lokalnych Liderów – 20 osób, przedstawicieli co najmniej 12 podmiotów lokalnych (do maja 2012 r.).
 2. Zwiększenie wiedzy na temat obecnych i przyszłych uwarunkowań rozwoju dzięki przeprowadzeniu prospektywnej analizy sytuacji społecznej i gospodarczej (do czerwca 2012 r.).
 3. Przygotowanie 20 Lokalnych Liderów zaangażowanych w projekt do współpracy w ramach partnerstwa w zakresie przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą (do czerwca 2013 r.).
 4. Wypracowanie przez 20 Lokalnych Liderów we współpracy z ekspertami IBnGR Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w powiecie chojnickim – SZZG (do listopada 2013 r.).
 5. Upowszechnianie wyników badań, metodyki prac nad SZZG i partnerskiego działania w innych powiatach woj. pomorskiego (do grudnia 2013 r.).

Zadania projektu

Zadanie 1. Powołanie Lokalnego Zespołu Projektowego (12.2011-05.2012)

 • organizacja spotkań z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, PUP i innymi partnerami lokalnymi
 • pozyskanie do projektu 20 Lokalnych Liderów

Zadanie 2. Diagnoza potencjału gospodarczego (12.2011-06.2012)

 • opracowanie analizy potencjału gospodarczego powiatu chojnickiego (desk research)
 • przeprowadzenie badań pierwotnych:

– przeprowadzenie 25 Indywidulanych Wywiadów Pogłębionych z przedstawicielami samorządu lokalnego, instytucji rynku pracy i innych partnerów lokalnych
– przeprowadzenie 500 tradycyjnych ankiet papierowych z pracodawcami

 • opracowanie i publikacja raportów
 • organizacja warsztatu z udziałem Lokalnych Liderów –  „Budowanie efektywnej wizji zmiany”

Zadanie 3. Zawiązanie partnerstwa lokalnego i opracowanie SZZG (08.2012-12.2013)

 • koalicja na rzecz zmiany – organizacja warsztatów zawiązujących partnerstwo lokalne
 • wsparcie edukacyjne partnerstwa lokalnego – organizacja warsztatów z zarządzania zmianą gospodarczą dla przedstawicieli partnerstwa lokalnego
 • opracowanie SZZG – organizacja spotkań konsultacyjnych, wspólna praca ekspertów IBnGR
  i członków partnerstwa lokalnego
 • instytucjonalizacja procesu wdrażania zmian – zawiązanie partnerstwa lokalnego, które będzie wdrażało SZZG w powiecie chojnickim

Zadanie 4. Upowszechnienie idei Partnerstwa lokalnego i tworzenia SZZG (11.2011-12.2013)

 • działania promujące ideę Partnerstwa
 • strona internetowa
 • artykuły w prasie
 • konferencja upowszechniająca

Załączniki:

ANALIZA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO

RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH

RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH