Wyprzedzić zmianę

Od 01.09.2010 r. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa w partnerstwie z PBS Spółka z o.o. rozpoczęły realizację projektu: „WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ – PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU SZTUMSKIEGO”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

W celu uniknięcia spowolnienia gospodarczego spowodowanego między innymi dynamicznymi zmianami na rynku pracy, zmianami w zatrudnieniu konieczne jest wypracowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Element ten powinien być wpisany w strategię każdego powiatu. Proces formułowania i wdrażanie takiej strategii powinien być oparty na zasadach partnerstwa przy zaangażowaniu przedsiębiorców, związków pracodawców, władz samorządowych, instytucji rynku pracy itp. tworząc podstawę dla długofalowego i zrównoważonego rozwoju powiatu.

Powiat sztumski nie posiada strategii zarządzania i szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze. Charakteryzuje go także wysokie bezrobocie. List intencyjny ze Starostwa oraz konsultacje z przedstawicielami JST wskazują na potrzebę opracowania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla tego Powiatu.

Niniejszy projekt zakłada propagowanie idei partnerstwa w skali lokalnej, dostarczenie grupie docelowej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą gospodarczą oraz zwiększenie zaangażowania poszczególnych jednostek w proces rozwiązywania problemów lokalnych przy współpracy wielu instytucji.

Głównym celem projektu jest utworzenie do końca 2012 roku partnerskiego Systemu Zarządzania Zmianą Gospodarczą (SZZG) w powiecie sztumskim.

Wśród celów szczegółowych należy wymienić:

  • ocenę potencjału społeczno-gospodarczego powiatu i prognozę zachodzących zmian,
  • wypracowanie w partnerstwie podmiotów lokalnych SZZG,
  • edukacyjne wsparcie podmiotów lokalnych w kontekście wypracowania SZZG.

W harmonogramie działań Projektu przewidziane są następujące działania:

  1. Powołanie Lokalnego Zespołu Projektowego.
  2. Diagnoza potencjału gospodarczego.
  3. Zawiązanie partnerstwa lokalnego i opracowania SZZG.
  4. Promowanie idei Partnerstwa.

Załączniki:
sztum_prezentacja_projektu
sztum_potencjal_gospodarczy_powiatu_sztumskiego_wyniki_badan_pierwotnych
sztum_diagnoza_sytuacji_spoleczno_gospodarczej_powiatu_sztumskiego_analiza_desk_research
sztum_raport_z_badania_ilosciowego_wyprzedzic_zmiane
sztum_raport_z_badania_jakosciowego_2011
sztum_analiza_potencjalu_gospodarczego_powiatu_sztumskiego
Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim