Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – badanie na temat wsparcia uczniów ze SPE

Ogólne informacje o badaniu

Biuro Rzecznika prowadzi projekt badawczy, którego celem jest ustalenie zakresu wsparcia, jakiego potrzebują uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), aby zapewnić im efektywną realizację prawa do edukacji oraz wyznaczenie trudności i barier, przy których udzielane wsparcie przez nauczyciela współorganizującego proces kształcenia, pomoc nauczyciela oraz asystenta osobistego jest niewystarczająca.

Wyniki badania posłużą następnie do określenia optymalnego standardu usług wsparcia asystenckiego uczniów ze SPE w przedszkolach i szkołach, który powinien zostać ustanowiony i wdrożony w ramach rozwiązań prawnych. Koncepcja badania została skonsultowana z ekspertkami z Collegium Civitas i Uniwersytetu Szczecińskiego. Realizacja badania została powierzona PBS Sp. z o.o.

Wyniki badania posłużą Rzecznikowi Praw Obywatelskich do sformułowania wniosków i rekomendacji w obszarze edukacji włączającej i zostaną wydane w formie ogólnodostępnego raportu zawierającego zanonimizowane dane.

Grupy SPE, o które pytamy w badaniu:

 1. Choroby przewlekłe
 2. Niedostosowanie społeczne i/lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, w tym przede wszystkim ADHD, ADD, mutyzm wybiórczy
 3. Niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja
 4. Autyzm, w tym zespół Aspergera
 5. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 6. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i/lub głębokim
 7. Niepełnosprawność słuchu
 8. Niepełnosprawność wzroku
 9. Niepełnosprawności sprzężone

Nie uwzględniamy w badaniu uczniów o ponadprzeciętnych umiejętnościach poznawczych czy uczniów z dyskalkulią, dysgrafią, dysortografią, dysleksją, itp.

Badanie będzie realizowane we wrześniu i październiku 2022 r.

Kogo zapraszamy do badania?

Badanie skierowane jest do szkół podstawowych oraz organów prowadzących/jednostek samorządu terytorialnego.

Szkoły podstawowe

W przypadku szkół podstawowych ankieta skierowana jest przede wszystkim do dyrektorów (ew. zastępcy dyrektora). Do udziału w badaniu zapraszamy także pozostałych przedstawicieli środowiska szkolnego, którzy mają lub mieli w ciągu ostatniego roku szkolnego (21/22) kontakt z uczniem/uczniami ze SPE (w szczególności: nauczyciel współorganizujący proces kształcenia/pomoc nauczyciela/asystent ucznia ze SPE/nauczyciel przedmiotowy. Ankietę może wypełnić dowolna liczba pracowników szkoły. Może ją także wypełnić inny pracownik szkoły, np. psycholog.

Organy prowadzące/jednostki samorządu terytorialnego

W części badania dedykowanej organom prowadzącym/jednostkom samorządu terytorialnego ankietę powinien wypełnić przedstawiciel organu prowadzącego/jednostki samorządu terytorialnego, który odpowiedzialny jest za organizację kształcenia uczniów ze SPE (w szkołach podstawowych).

Jak potwierdzić wiarygodność badania/dowiedzieć się więcej?

 • list intencyjny podpisany przez Panią Magdalenę Kuruś, Dyrektorkę Zespołu ds. Równego Traktowania BRPO (pobierz)
 • informacje o ochronie danych i zgodzie (pobierz)
 • infolinia projektowa (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00): 512 800 012
 • poczta elektroniczna: spe@pbs.pl