PI SMOK

Projekt innowacyjny pod nazwą PI SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w partnerstwie z PBS Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.”

Projekt ten wpisuje się w temat „Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego”.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest  wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego  w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym dla nauczycieli pracujących w otwartych szkołach podstawowych oraz jego upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki wśród dyrektorów i nauczycieli otwartych szkół podstawowych oraz Placówek Kształcenia Nauczycieli, Kuratorium, Wydziałów Oświaty Urzędów Miast i Gmin z województwa pomorskiego do 28.02.2015.

Dowiedz się więcej i bądź na bieżąco! http://www.smok.oditk.pl/