Na swoim

Od października 2009 roku PBS Sp. z o.o. (Lider) realizuje wspólnie z Agora S.A. (Partner) projekt badawczy „Na swoim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).

Projekt „Na swoim” odpowiada na potrzeby województwa łódzkiego. Zgodnie z danymi GUS liczba podmiotów gospodarki narodowej w grudniu 2008 w woj. łódzkim wynosiła 242,3 tys., co plasuje je na 6. pozycji wśród województw. Jednak wzrost liczby podmiotów o 0,6% (Polska o 1,9%) w stosunku do roku poprzedniego, lokuje łódzkie dopiero na 14. pozycji w skali kraju.

W 2008 r. w woj. łódzkim zarejestrowano 19,5 tys. podmiotów gospodarczych tj. o 9,9% więcej niż w 2007 r. (w Polsce 7,8%). Natomiast wyrejestrowano 17,6 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 1,2% mniej niż rok wcześniej (w Polsce o 0,9% więcej niż w 2008). Drugim znaczącym problemem w woj. łódzkim jest wzrastający poziom bezrobocia — w styczniu 2009 r. wynosił on 10%.

Celem ogólnym, długofalowym projektu „Na swoim” jest zwiększenie dynamiki wzrostu liczby podmiotów gospodarczych — prowadzonych przez osoby fizyczne — powstających w woj. łódzkim w ciągu dwóch lat.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • upowszechnianie wiedzy o profilu grupy przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż rok: poszerzenie wiedzy na temat ich specyfiki, problemów, motywacji, potrzeb informacyjnych,
  • popularyzowanie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia wśród 30 000 mieszkańców woj. łódzkiego przez pokazywanie dobrych praktyk,
  • zwiększenie wiedzy ok. 250 osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie m.in. procedur zakładania i podstaw funkcjonowania firmy w woj. łódzkim.

Kolejne etapy realizacji projektu zakładają przedstawienie realnej sytuacji nowopowstałych firm w woj. łódzkim, zainspirowanie potencjalnych młodych przedsiębiorców poprzez pokazywanie dobrych praktyk oraz dostarczenie wiedzy i wsparcia merytorycznego (m.in. wydanie poradnika na CD).

Wartością dodaną projektu jest połączenie działań badawczych, medialnych oraz społecznych w ramach jednego przedsięwzięcia. Stworzona synergia przedsięwzięcia oraz jego skala (min. 30000 mieszkańców) i zasięg (całe województwo) jest szansą na pozytywną zmianę w woj. łódzkim.

Załączniki:

Raport końcowy

Dowiedz się więcej!

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/0,98056.html