Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych


Od 1 stycznia 2017 PBS Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych realizuje ogólnopolski projekt „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”. Jest on prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Wartość projektu to 4 759 137,28 zł, całość środków pochodzi z Funduszy Europejskich. Projekt złożono w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/16.

Badaniem zostanie objętych 1350 szkół zawodowych, łącznie zrealizowanych zostanie niemal 36 tys. wywiadów z uczniami, absolwentami, dyrektorami szkół, nauczycielami, pracodawcami, doradcami edukacyjno-zawodowymi i przedstawicielami samorządów.

Cel ogólny: Zwiększenie dopasowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie efektywności i jakości szkolnictwa zawodowego w oparciu o wnioski z przeprowadzonych dwóch edycji badania losów absolwentów.

Cel szczegółowy: Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych.

Projekt obejmuje realizację:

 • badań jakościowych interesariuszy kształcenia zawodowego (pracodawców, szkół zawodowych, doradców edukacyjno-zawodowych i samorządów) dotyczących możliwości, potrzeb i oczekiwań w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych,
 • badań ilościowych uczniów o charakterze podłużnym (dwie fale badania – pierwsza w ostatnim roku nauki, druga minimum pół roku po zakończeniu nauki przez uczniów szkół zawodowych),
 • badań ilościowych – ankiety audytoryjnej wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych, której celem jest stworzenie możliwości wykorzystania danych administracyjnych (pochodzących z systemów centralnych, t.j. ZUS, CKE, SIO2, OKE) do monitorowania sytuacji na rynku pracy.

Działania w projekcie mają na celu wdrożenie jednolitego systemu zbierania i analizowania porównywalnych na poziomie kraju wyników, umożliwiających formułowanie rzetelnych wniosków dotyczących zarządzania i udoskonalania szkolnictwa zawodowego. Badania pozwolą na kolejnych etapach opracować:

 • narzędzia do monitorowania losów absolwentów między innymi dla dyrektorów szkół,
 • program łączący i raportujący wyniki dotyczące losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów,
 • rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych do wdrożenia systemowych narzędzi monitorowania losów absolwentów.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie pilotażowej rundy monitoringu (styczeń – czerwiec 2017).
 2. Przeprowadzenie badania jakościowego IDI i FGI w ramach pierwszej rundy monitoringu (styczeń – sierpień 2017).
 3. Przeprowadzenie badania ilościowego CAPI o charakterze podłużnym w ramach pierwszej rundy monitoringu (styczeń 2017 – czerwiec 2018).
 4. Przeprowadzenie badania ilościowego – ankiety audytoryjnej PAPI w ramach pierwszej rundy monitoringu (styczeń – czerwiec 2017).
 5. Przeprowadzenie badania ilościowego CAPI z dyrektorami szkół w ramach pierwszej rundy monitoringu (styczeń – czerwiec 2017).

 

Biuro projektu:

ul. Junaków 2

81-812 Sopot

e-mail: losyabsolwentow@pbs.pl

bezpłatna infolinia: 800 107 109