Mój samorząd

Celem ogólnym projektu „Mój samorząd” (Działanie 5.4.2) jest: wzmacnianie społecznego nadzoru nad administracją publiczną poprzez wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym.

Cele szczegółowe projektu to:

  • rozwój i promocja mechanizmów konsultacji społecznych , opartych o ideę demokracji uczestniczącej, pozwalających na włączenie obywateli w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym;
  • wzrost znaczenia i wzmocnienie przydatności konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym, jako narzędzia diagnozowania potrzeb obywateli oraz zmniejszenia potencjalnych napięć społecznych przy podejmowaniu istotnych decyzji dla rozwoju lokalnego;
  • zwiększenie zainteresowania i angażowania się obywateli w życie publiczne, dzięki uczestnictwu w konsultacjach i procesach decyzyjnych.

Projekt będzie się składał z trzech ściśle powiązanych ze sobą modułów.

Celem modułu 1 jest diagnoza rzeczywistego stanu partycypacji obywatelskiej w 32 miastach Polski (badania diagnostyczne CATI i IDI).

Celem modułu 2 jest zainspirowanie obywateli do zaangażowania w sprawy społeczności lokalnych (kampania „Mój samorząd” i Spotkania regionalne – debaty).

Moduł 3 to z kolei upowszechnienie wyników projektu (poradnik, konferencja, ekspertyzy i rekomendacje).

Dowiedz się więcej I bądź na bieżąco! http://siecsplot.pl/strony/moj-samorzad/