Klauzula informacyjna dla respondentów badania kondycji pomorskich firm w związku z pandemią COVID-19

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w kwestionariuszu ankiety do projektu „Kondycja pomorskich firm w związku z pandemią COVID-19” jest PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl
 3. Administrator, zawarł umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z BR Spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000599848, która będzie zbierała dane w imieniu Administratora.
 4. Dane osobowe zbierane są na potrzeby realizacji projektu „Kondycja pomorskich firm w związku z pandemią COVID-19”. Podstawę prawną dla tego celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
 5. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody poniżej, podane dane osobowe będą przetwarzane również w celach kontroli rzetelności pracy ankietera, przez PBS Spółka z o.o. w ramach projektu wskazanego powyżej, ale nie dłużej niż do 15 lutego 2021.
  Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. Może je Pani/Pan cofnąć pisząc na adres korespondencyjny Administratora lub na adres-email (dane kontaktowe podane wyżej).
 7. Podanie danych osobowych dla celów realizacji projektu „Kondycja pomorskich firm w związku z pandemią COVID-19 – druga fala” jest konieczne, aby uczestniczyć w tym badaniu w zakresie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail.
 8. Dane osobowe zbierane w celu realizacji badania wskazanego powyżej, będą przetwarzane i przechowywane  przez Administratora przez okres 7 miesięcy tj. do 15 lutego 2021r.  i zostaną wykorzystane do realizacji badania „Kondycja pomorskich firm w związku z pandemią COVID-19”.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przechowywania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora została wyrażona podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Administratora lub w ankiecie online udostępnionej przez Administratora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kondycja pomorskich firm w związku z pandemią COVID-19”.

Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Administratora lub wypełniania ankiety online udostępnionej przez Administratora wyraził(a) Pan(i) chęć udziału w drugiej fali badania,  informujemy, że tym samym została wyrażona zgoda na ponowny kontakt w celu przeprowadzenia II fali badania „Kondycja pomorskich firm w związku z pandemią COVID-19”.