Klauzula informacyjna dla respondentów badania warszawo.poznaj.to

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

  1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w kwestionariuszu  będzie PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Junaków 2, wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000189170 (dalej jako „Administrator”)
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl
  3. Pani/Pana dane w postaci numeru telefonu są pozyskane i przetwarzane w celu przesłania Pani/Panu wiadomości SMS z informacją o panelu badawczym warszawo.poznaj.to oraz udostępnienia Pani/Panu wyników badań realizowanych przez PBS. Podstawą prawną jest art.6 ust.1 lit.a) RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z udzielonej zgody, przy czym podanie tych danych jest niezbędne dla realizacji celu wskazanego w pkt 3 – usługi
    w zakresie przekazywania informacji za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia 30.06.2023 r. lub do czasu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Pani/Pana zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy wskazany w pkt 2, lub za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt 1. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).