Klauzula informacyjna dla respondentów badania COV-WORK: PRACA I ŻYCIE W SYTUACJI KRYZYSU POSTPANDEMICZNEGO

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej jako „Administrator”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl.

3. Pani/Pan dane będą przetwarzane w celu realizacji badania COV-WORK: „Praca i Życie w Sytuacji Kryzysu Postpandemicznego” na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO.

4. Dane osobowe w zakresie numeru telefonu i imienia zostały pozyskane od Pani/ Pana podczas pierwszego kontaktu jesienią 2021 w ramach badania COV-WORK: „Praca i Życie w Sytuacji Kryzysu Postpandemicznego”, gdzie wyraziła/wyraził Pani/Pana zgodę na ponowny kontakt, lub jeśli jest Pani/Pan uczestnikiem panelu Poznaj.to, bezpośrednio od Pani/Pana podczas rejestracji do panelu.

5. Ma Pani/Pan prawo żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych do realizacji ww. projektu, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzania przed wystosowaniem żądania. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych może Pan/Pani zgłosić pisząc na adres korespondencyjny Administratora.

6. W trakcie realizacji badania przetwarzane będą takie informacje jak: numer telefonu. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej z ankieterem podał/a Pan/i adres e-mail, to będzie on przetwarzany wyłącznie w wyżej wskazanym celu.

7. W przypadku udziału w badaniu telefonicznym i wyrażeniu przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody na udział w badaniu, podane dane osobowe będą przetwarzane również w celach kontroli rzetelności pracy ankietera, przez PBS Spółka z o.o. w ramach projektu wskazanego powyżej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2023. Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit.a RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przechowywania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).