Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO  informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBS Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie (81-812)  przy ul. Junaków 2, zwany dalej Administratorem.

Inspektor Ochrony Danych Inspektorem Ochrony Danych jest Barbara Sionek, e-mail: iod@pbs.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane podstawy prawne:

  • zawarcia i wykonywania umowy o współpracę, w tym realizacji złożonego zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym między innym w celu kierowania oferty o usługach i promocjach, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

  • podmioty trzecie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze zleceniodawcą  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni  zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i kurierskich,
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia  ich przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres iod@pbs.pl   Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa przysługuje także skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Przetwarzanie danych badań telefonicznych

Badanie do osób indywidualnych na bazach losowych

W zależności od konkretnych okoliczności ta sama kategoria informacji może stanowić Dane osobowe w rozumieniu RODO lub też nie mieć takiego charakteru.

W Branży badawczej sam komputerowo,  losowo  wygenerowany  numer  telefonu,  który  nie  jest  połączony  z  żadnymi innymi  informacjami  przetwarzanymi  przez  Agencję  badawczą,  które  umożliwiłyby  Agencji powiązanie określonego numeru telefonu z konkretną osobą fizyczną, co do zasady nie jest Daną  osobową. Powyższa  metoda – random  digit  dialing  („RDD”) jest  znana  i  powszechnie wykorzystywana jest w Branży badawczej na całym świecie.

Numery telefonów są losowo dobierane (generowane) z zakresu numeracji telefonicznej. W Polsce  zakresy  numeracji  udostępnia  nieodpłatnie Prezes  Urzędu  Komunikacji Elektronicznej(UKE),   w   Tablicach   Zagospodarowania   Numeracji   (TZN) na   stronie internetowej https://numeracja.uke.gov.pl/. TZN zawierają wszystkie identyfikatory zakończeń publicznej   sieci   telekomunikacyjnej –numery  telefonów –przyznane  przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Agencja  badawcza  dobiera  losowo  (generuje)  numery  z  zakresów  objętych  przez  TZN,  a następnie jej Ankieterzy inicjują połączenia telefoniczne z tak uzyskanymi numerami. Agencja badawcza  dysponuje  początkowo  tylko  informacją  określającą  parametry  techniczne zakończenia sieci telekomunikacyjnej, np. czy jest to urządzenie stacjonarne, czy ruchome, a w przypadku tzw. numerów geograficznych –dodatkowo wskaźnikiem obszaru geograficznego, wykorzystywanym do kierowania połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci. Agencja  badawcza,  która  inicjuje  połączenie  metodą  RDD,  nie  posiada  żadnej  informacji  o abonencie,  np.  czy  jest  osobą  prawną  czy  fizyczną.  Nie  dysponuje  także  informacją  o użytkowniku końcowym.  Po dokonaniu połączenia, Ankieter przedstawia siebie i firmę badawczą, zaprasza do udziału w badaniu, oraz spełnia obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO. W przypadku odmowy udziału w  badaniu,  Ankieter kończy  połączenie,  bez  zapisywania  jakichkolwiek  Danych  osobowych użytkownika końcowego, do których mógł mieć dostęp w trakcie rozmowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych Podstawą  przeprowadzenia  badania  CATI  jest  zgoda  osoby,  której  dane  dotyczą.  Zgoda wyrażana jest przeważnie na przetwarzanie danych w celu udziału w badaniu.

Baza do badań B2B

Agencje badawcze zbierają również dane osobowe z innych źródeł, niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Ma to miejsce na przykład, gdy Agencja badawcza tworzy dla własnych potrzeb  bazy  danych  ze  źródeł  takich  jak Centralna  Ewidencja  Działalności  Gospodarczej (CEiDG), informacje ogólnodostępne zamieszczone w Internecie. Wówczas, zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. b RODO, tj. jeżeli Dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą, obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony przez Agencję badawczą najpóźniej przy pierwszej komunikacji z taką osobą, czyli podczas aranżacji wstępnej badania. Podsumowując  obowiązek  informacyjny  podczas  wywiadów CATI  spełniany  jest  przy pierwszym  kontakcie  z  respondentem.  Jest  to  tzw. Warstwowy obowiązek  informacyjny.