Career Centre 50+

Innowacyjne wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+

PBS opracował i zweryfikował w praktyce model aktywizacji pracowników w wieku 50+. Realizacja programu PBS została nagrodzona w 2015 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w konkursie „Dobrych Praktyk EFS”.
Rozwiązania wypracowane w projekcie „Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+” mogą przyczynić się do wprowadzenia nowych instrumentów wykorzystywanych w instytucjach rynku pracy – takich jak Bilans Kompetencji i Talon Kariery. Usługi mają na celu wzmacnianie konkurencyjności zawodowej starszych pracowników, zwiększanie ich atrakcyjności zawodowej, realizację działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko wypadnięcia z dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

WYZWANIE i CELE

Celem projektu było opracowanie uniwersalnego modelu usług wspierających aktywność i rozwój zawodowy pracowników 50+. Od lat prowadząc badania dotyczące rynku pracy widzieliśmy potrzebę podjęcia takich działań zabezpieczających doświadczonych pracowników przed utratą zatrudnienia, które pracodawcom zapewniłyby ich efektywny rozwój, a dla Państwa byłyby tańsze niż wypłacanie świadczeń osobom bezrobotnym zdolnym do pracy. Konieczność dostosowania kapitału pracowniczego osób 50+ jest jednym z wyzwań nowoczesnej gospodarki i odpowiedzialnego biznesu.

ROZWIĄZANIE

Powołaliśmy Centrum Kariery 50+, w ramach którego przez dziewięć miesięcy objęliśmy opieką 50 pracowników z Pomorza w wieku od 50 do 61 lat. Nasz model zakłada, że proces wsparcia osób po pięćdziesiątce powinien zacząć się od doradztwa kariery, do czego stworzyliśmy Bilans Kompetencji. Na jego podstawie doradca zawodowy wspólnie z pracownikiem planuje działania rozwojowe. Wprowadziliśmy też instrument finansowy – Talon Kariery (TK), umożliwiający uczestnikowi programu sfinansowanie wszystkich wybranych usług oferowanych przez Centrum Kariery 50+. Średnia wartość jednostkowa Talonu Kariery wynosi około 2.500,00 PLN brutto i jest ustalana na podstawie zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb rozwojowych pracowników 50+ (w trakcie pilotażu wartość TK wahała się od 950,00 do 4400,00 PLN brutto). Talon umożliwiał korzystanie ze szkoleń zawodowych, treningów rozwoju osobistego, konsultacji prozdrowotnych, prawnych i dotyczących rynku pracy.

REZULTAT

Centra Kariery 50+ są wymienione jako wzorcowe w programie „Solidarność pokoleń”, przyjętym w 2013 roku przez rząd. Projekt zebrał pozytywne oceny wśród władz samorządowych i centralnych, otrzymał także nagrodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dodatkowo projekt dostarcza specjalistom HR narzędzi do polityki zarządzania wiekiem. Pracodawcy sami skutecznie mogą wpływać na poprawę wydajności i aktywności doświadczonych pracowników – zarówno zawodowej, jak i życiowej. W ramach projektu przeszkolono 40 doradców zawodowych instytucji rynku pracy. Część z nich do dziś wykorzystuje stosowany przez nas test kompetencji ogólnych.

Wdrożenie programu CK50+ pozwoliło na zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników 50+, podniosło ich kompetencje zawodowe i wzmocniło poczucie wartości. Dwa lata po zakończeniu projektu, 80% osób jest nadal aktywnych zawodowo.

Dla wielu odbiorców projekt stał się trampoliną do dalszego rozwoju, wpływając na sposób myślenia o możliwościach zmiany pracy, co jest szczególnie ważne dla pokolenia, które nie jest mobilne zawodowo (całe życie zawodowe w jednym zakładzie pracy). Miał także wpływ na zmiany w życiu osobistym, w relacjach z członkami rodziny – w tym dorosłymi już dziećmi.

ZASTOSOWANIE:

► wzmacnianie KONKURENCYJNOŚCI ZAWODOWEJ STARSZYCH PRACOWNIKÓW,
► zwiększanie ich ATRAKCYJNOŚCI ZAWODOWEJ,
► realizacja DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH minimalizujących ryzyko wypadnięcia starszych pracowników z dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Zobacz wyniki i opis modelu na stronie http://50pluspomorze.pl/

KONTAKT

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz lub zadzwoń!

Marta Jankowska
marta.jankowska@pbs.pl
0048 58 550 60 70

*Model został opracowany w ramach innowacyjnego projektu „Pracuję – rozwijam kompetencje, innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.