1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w kwestionariuszu ankiety do badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie pn. Barometr Gospodarczy jest PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej jako „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl.
 3. Administrator, zawarł umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z BR Spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000599848, która będzie realizowała badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie pn. Barometr Gospodarczy .
 4. Administrator, zawarł umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z Talkie z o.o., z siedzibą al. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 847682, NIP 9571124993, REGON: 386383660, która będzie zbierała dane w imieniu Administratora.
 5. Dane osobowe zbierane są na potrzeby realizacji badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie pn. Barometr Gospodarczy. Podstawę prawną dla tego celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
 6. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody poniżej, podane dane osobowe będą przetwarzane również w celach kontroli rzetelności pracy ankietera, przez PBS Spółka z o.o. w ramach projektu wskazanego powyżej, ale nie dłużej niż do 29 stycznia 2021.
  Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. Może je Pani/Pan cofnąć pisząc na adres korespondencyjny Administratora lub na adres-email (dane kontaktowe podane wyżej).
 8. Podanie danych osobowych dla celów realizacji badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie pn. Barometr Gospodarczy jest konieczne, aby uczestniczyć w tym badaniu w zakresie następujących danych osobowych: nazwa firmy, adres, numer telefonu.
 9. Dane osobowe zbierane w celu realizacji badania wskazanego powyżej, będą przetwarzane i przechowywane  przez Administratora przez okres 4 miesięcy tj. do 29 stycznia 2021r.  i zostaną wykorzystane do realizacji badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie pn. Barometr Gospodarczy.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przechowywania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora została wyrażona podczas kontaktu telefonicznego. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie pn. Barometr Gospodarczy.