Klauzula informacyjna dla respondentów badania „Diagnoza zagrożeń społecznych w zakresie problemów przemocy i uzależnień (w tym uzależnienia od alkoholu) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w kwestionariuszu ankiety do badania „Diagnoza zagrożeń społecznych w zakresie problemów przemocy i uzależnień (w tym uzależnienia od alkoholu) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy” jest PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-812, ul. Junaków 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000189170 (dalej jako „Administrator”).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl
  3. Administrator zawarł umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z BR Spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000599848, która będzie realizowała badanie „Diagnoza zagrożeń społecznych w zakresie problemów przemocy i uzależnień (w tym uzależnienia od alkoholu) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.
  4. Dane osobowe zbierane są na potrzeby realizacji badania „Diagnoza zagrożeń społecznych w zakresie problemów przemocy i uzależnień (w tym uzależnienia od alkoholu) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”. Podstawę prawną dla tego celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
  5. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody poniżej, podane dane osobowe będą przetwarzane również w celach kontroli rzetelności pracy ankietera, przez PBS Spółka z o.o. w ramach projektu wskazanego powyżej, ale nie dłużej niż do 28 lutego 2022 r. Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. Może je Pani/Pan cofnąć pisząc na adres korespondencyjny Administratora lub na adres-email (dane kontaktowe podane wyżej).
  7. Dane osobowe zbierane w celu realizacji badania wskazanego powyżej, będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora do 28 lutego 2022 r. i zostaną wykorzystane do realizacji badania „Diagnoza zagrożeń społecznych w zakresie problemów przemocy i uzależnień (w tym uzależnienia od alkoholu) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przechowywania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).