Badanie potrzeb edukacyjnych

Od 01.01.2011 r. PBS Spółka z o.o. rozpoczęła realizację projektu: „Badanie potrzeb edukacyjnych — monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.

Brak powiązania programów nauczania z potrzebami pracodawców stanowi główny problem edukacji i jakości kształcenia (na co zwracali uwagę przedstawiciele firm w dotychczasowych badaniach prowadzonych przez PBS). Ewolucja edukacyjna nie nadąża za szybko zmieniającą się gospodarką. W Polsce dodatkowym problemem jest niski odsetek osób, które stale podnoszą swoje kwalifikacje – brak jest świadomości, że zdobyte wykształcenie i wiedza muszą być stale uzupełniane. Polska po akcesji do Unii Europejskiej przyjęła cele strategiczne, a wśród nich, iż „każdy ma prawo do edukacji oraz dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego” (Karta Praw Fundamentalnych Unii Europejskiej). Jedną z metod realizacji strategii zatrudnienia w Unii Europejskiej jest „zmodyfikowany system edukacji i szkoleń dostosowany do potrzeb rynku pracy i odpowiadający wymogom kształcenia ustawicznego”.

Głównym celem niniejszego projektu jest wzrost zainteresowania osób dorosłych kształceniem ustawicznym poprzez wsparcie 200 szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego. Uda się to osiągnąć poprzez monitorowanie potrzeb oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie dostosowania oferty szkolnictwa ustawicznego do potrzeb regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem gałęzi gospodarki o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa.

Wśród celów szczegółowych znajdują się:

  1. Przeprowadzenie analizy danych wtórnych w zakresie sytuacji gospodarczej oraz oferty szkoleniowej szkół dla dorosłych i placówek kształcenia ustawicznego.
  2. Przeprowadzenie analizy potrzeb edukacyjnych osób bezrobotnych oraz osób, które aktualnie się uczą (z podziałem na płeć) i zestawienie z potrzebami pracodawców.
  3. Przygotowanie rekomendacji dotyczących dostosowania oferty szkolenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące badania:

  1. analiza desk research
  2. badania jakościowe (z dyrektorami, kadrą ze szkół i placówek zajmujących się kształceniem ustawicznym, pracownikami PSZ, starostw , kuratoriów)
  3. badania ilościowe (z osobami korzystającymi z kształcenia ustawicznego, z bezrobotnymi, z pracodawcami)

Rekomendacje zawierające podsumowanie przeprowadzonych w ramach projektu badań i analiz zostaną  opublikowane i przekazane placówkom zajmującym się kształceniem ustawicznym.

Realizację projektu zaplanowano od 01.01.2011 do 30.09.2011 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z projektu!

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM – wyniki badań i rekomendacje

Raport_z_badan

DIAGNOZA SFERY EDUKACYJNEJ  I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Analiza desk research przygotowana w ramach projektu „Badanie potrzeb edukacyjnych – monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim”

Analiza_desk_research