Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej

Od stycznia 2009 r. PBS (Lider) wspólnie z firmą Human Capital Business (Partner) realizuje projekt badawczy „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby w wieku 50 lat i więcej znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – w bliskiej perspektywie mają przejście na emeryturę, ale ze względu na wiek mają problem ze znalezieniem czy zmianą pracy. W województwie mazowieckim, wśród ogółu osób bezrobotnych stanowią trzecią dużą grupę – 22,9%. Jest to nieco wyższy wskaźnik niż średnia dla Polski (21%). Jednocześnie 70,1% tej grupy, to osoby o wykształceniu niższym niż średnie, a 66,6% stanowią osoby pozostające bez pracy dłużej niż rok (dane z czerwca 2007). Niestety są to też osoby o niskiej aktywności zawodowej i niskiej motywacji do nabywania nowych umiejętności. Według danych WUP w Warszawie w I półroczu 2007 r. tylko 12,9% bezrobotnych powyżej 50 roku życia rozpoczęło programy lub działania w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Przedwczesna dezaktywacja zawodowa jest coraz istotniejszym problemem wymagającym skutecznych i efektywnych interwencji na regionalnym i krajowym rynku pracy. Ważnym wyzwaniem jest więc wypracowanie odpowiednich rozwiązań, mających na celu promowanie aktywnego starzenia się, zapobieganie wczesnemu wycofywaniu się z rynku pracy oraz zwiększanie zdolności zatrudnienia starszych pracowników.

Głównym celem projektu „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim” jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 lat i więcej poprzez monitoring dynamiki zmian czynników utrudniających zatrudnienie ww. grupy oraz czynników pobudzających aktywność zawodową osób w wieku 50+.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, tj.:

 • wskazanie barier formalno-prawnych utrudniających zatrudnienie osób w wieku 50+,
 • wskazanie barier formalno-prawnych przyczyniających się do dezaktywacji zawodowej osób w wieku 50+,
 • wskazanie barier mentalnych powodujących dezaktywację zawodową osób w wieku 50+, występujących wśród pracodawców,
 • wskazanie barier mentalnych przedwcześnie dezaktywujących zawodowo osoby w wieku 50+ na rynku pracy,
 • wskazanie dróg ponownej reaktywacji zawodowej osób w wieku 50+,
 • wskazanie czynników zachęcających pracodawców do zatrudniania osób w wieku 50+,
 • opracowanie rekomendacji dla instytucji związanych z rynkiem pracy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące badania:

 • badania jakościowe wśród pracodawców – Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI),
 • badania jakościowe wśród osób 50+ – Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI),
 • badania ilościowe wśród pracodawców,
 • badania ilościowe wśród osób 50+.

Badania będą realizowane dwukrotnie, w 2009 i 2010 roku, dzięki czemu ukazane zostaną trendy oraz zmiany na rynku pracy.

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwie konferencje propagujące rezultaty badań. Zostaną również wydane dwa raporty badawcze i pakiety rekomendacji.