Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia systemu dystrybucji oraz dostawa zachęt w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga: W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju wprowadzono w dniu 25.03.2020 r. następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym:

  1. W pkt. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w ust. 2 i 3 Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentów wykazanych w Zapytaniu ofertowym na etapie podpisania umowy z Wykonawcą.
  2. W pkt. VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ust. 1 Zamawiający dodał zapis dot. możliwości dostarczenia oferty drogą elektroniczną.

Szczegóły: