Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań ankietowych CAPI (zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania Ofertowego) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w poniższych plikach:

W związku z okresem świątecznym termin składania ofert uległ wydłużeniu do 03.01.2020 r. do godziny 18:00.